عصر بازارمدیران خودرو

مرکز آمار:

شاخص قیمت تولیدکننده افزایش یافت

عصر اعتبار- مرکز آمار ایران اعلام کرد: شاخص کل قیمت تولید کنننده در سال های ۱۳۹۱تا ۱۳۹۴ به ترتیب ۱۲۶.۳، ۱۶۰.۹، ۱۸۴ و ۱۹۱ بود که درصد افزایش آنها نسبت به سال پیش تر به ترتیب ۲۶.۳ ، ۲۷.۴ ، ۱۴.۴ و ۳.۸ درصد است.

شاخص قیمت تولیدکننده افزایش یافت
نسخه قابل چاپ
چهارشنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۵ - ۲۰:۰۱:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایرنا، درباره شاخص قیمت تولیدکننده در سال های 1390تا 1394 نشان می دهد شاخص قیمت تولید کننده بخش معدن در سال های 1391 تا 1393 به ترتیب 23.5، 162.5 و 213.3 بود که درصد افزایش آنها نسبت به سال پیش تر به ترتیب 23.5 ، 31.5 و 31.3 درصد است.
  شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در سال های 1391 تا 1393 به ترتیب 129، 165.4 و 192 بود که درصد افزایش آنها نسبت به سال پیش تر به ترتیب 29، 28.3 و 16.1 درصد است.
  شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در سال 1394، 191 بود و نسبت به سال پیش از آن 0.5درصد کاهش یافت.
  شاخص قیمت تولیدکننده بخش انرژی -برق در سال های 1391 تا 1393 به ترتیب برابر بود با 120.8، 139.1 و 173.8 که درصد افزایش آن نسبت به سال پیش از آن به ترتیب به 20.8 15.1 و 25 درصد بالغ شد.
  شاخص قیمت تولیدکننده بخش انرژی- برق در پارسال 159.7 بود و نسبت به سال پیش از آن 8.2درصد کاهش یافت.
  شاخص قیمت تولیدکننده بخش خدمات در سال های 1391 تا 1394 به ترتیب برابر بود با 116.9، 141.7، 164.7 و 183.5 که نسبت به سال پیش تر به ترتیب 16.9، 21.2، 16.2 و 11.4 درصد افزایش نشان داد.

  برچسب ها
  پورسعید خلیلی