عصر بازارمدیران خودرو

تورم تولید کننده صنعت به ۲.۲ درصد رسید

عصر اعتبار- تورم تولید کننده صنعت در فصل تابستان به ۲.۲ درصد رسید.

تورم تولید کننده صنعت به ۲.۲ درصد رسید
نسخه قابل چاپ
شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۵ - ۱۹:۰۵:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از تسنیم، مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش خود تورم تولید کننده در فصل تابستان 95 را اعلام کرده است. بر اساس این گزارش تورم تولید کننده صنعت 2.2 درصد افزایش یافته است.

  شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در فصل تابستان 1395 به عدد 197 رسید که نسبت بـه شـاخص فصـل قبل :193.3 ،( 1.9 درصد) و نسبت به فصل مشابه سال قبل: 192.7 (2.2درصد) افزایش یافته است. درصد تغییرات شاخص

  کل بخش صنعت در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تـورم تولیدکننـدهکل بخش صنعت ) معادل 0.2 درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصـل بهـار سـال 1395 (0.5 -درصـد)،افزایش داشته است .

  بر مبنای این گزارش بخشهای زیر بیشترین تاثیر را در تغییرات فصلی این شاخص داشته‌اند.

  شاخص قیمت بخش صنایع تولید زغال سنگ - پالایشگاههای نفت با 3.9 درصد افزایش نسـبت بـه فصـل قبـل ازعدد 167.4 به 173.8 رسید و بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص کل فصل تابستان داشته اسـت. رشـته فعالیـت تولیـد
  فرآوردههای نفتی تصفیه شده با 3.9 درصد افزایش نسبت به فصل قبل بیشترین تاثیر را در افـزایش شـاخص ایـن بخـشداشته است.

  شاخص قیمت بخش صنایع مواد غذایی و آشامیدنی با 1.4 درصد افزایش نسبت به شـاخص فصـل قبـل از عـدد244.1به 247.6 رسید؛ این بخش رتبه دوم تأثیرگذاری در افزایش شاخص کـل را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. رشـته
  فعالیتهای تولید قند و شکر” با 4.3 درصد، “تولیـد روغـن و چربـی حیـوانی و نبـاتی خـوراکی” بـا 2.3 درصـد و “ تولیـد نوشابه های غیرالکلی گازداربا 5.4 درصد افزایش نسبت به فصل قبل، به ترتیب بیشترین تاثیر را در افـزایش شـاخص ایـن
  بخش داشته اند.

  شاخص قیمت بخش تولید فلزات اساسی با 0.9 درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل173.6و رسـیدن بـه عدد175.2 ،رتبه سوم تاثیر را در افزایش شاخص کل فصل تابستان داشته است. رشـته فعالیـت تولیـد محصـولات اساسـی
  مسی با 6.3 درصد افزایش نسبت به فصل قبل بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص این بخش داشته است.

  شاخص قیمت بخش  تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی با 2 درصـد افـزایش نسـبت بـه شـاخص فصـل قبـل181.4 و رسیدن به عدد 185.1 ، رتبه چهارم تأثیرگذاری در افزایش شاخص کل فصل تابستان را به خـود اختصـاص داده
  است. رشته فعالیتهای تولید سیمان، آهک و گچ” با 4.3 درصد “ و تولید آجر با 2.3 درصد افزایش نسبت به فصل قبل، به ترتیب بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص این بخش داشته اند.

  برچسب ها
  پورسعید خلیلی