عصر بازارمدیران خودرو

مرکز آمار ایران اعلام کرد؛

تغییرات تجارت خارجی ایران

عصر اعتبار- ارزش دلاری صادرات محصولات صنعتی در پاییز ۱۳۹۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل، از رشد ۱۳.۶۶ درصدی برخوردار شده؛ اما درصد تغییرات آن نسبت به فصل گذشته ۶.۳۳ درصد، منفی بوده است.

تغییرات تجارت خارجی ایران
نسخه قابل چاپ
يکشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۵ - ۰۹:۴۴:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از مرکز آمار ایران، ﺗﻐﯿﯿﺮات ارزش دﻻری ﺗ ﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ(ﮐﺎﻻﯾﯽ) ﮐﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮه ﮔﻤﺮک ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘ ﻒ اﻗﺘﺼﺎدی( کشاورزی، ﺷﮑﺎر و ﺟﻨﮕ ﺪاری، ﺷﯿﻼت، استخراج، ﻣﻌﺪن و ﺻﻨﻌﺖ) به ﺟﺰ ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز( ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی) و ﺗ ﺎرت ﭼﻤﺪانی در پاییز 1395 منتشر شد.

  در این گزارش آمده است: ﺗ ﺎرت ﺧﺎرجی در ﺑﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺻﺎدرات و واردات کالا و خدمات است. در خصوص تجارت ﮐﺎﻻﯾﯽ بخش عمده آمار مربوط به آن توسط گمرک ایران منتشر می شود. آمار تجارت سایر کالاها که عمدتا مربوط به تجارت نفت و خام و فرآورده های نفتی، تجارت برق و گاز و برخی قطعات و ماشین آلات هواپیما و کشتی است، از سوی سازمان های متبوع همچون شرکت ملی نفت، وزارت نیرو، شرکت ملی گاز، شرکتهای هواپیمایی و کشتیرانی تهیه می شود.

  این گزارش بر اســـاس آمار تجارت کالایی منتشـــر شـــده از سوی گمرک جهموری اســـلامی ایران (بجز میعانات گازی"کد2709“) و در قالب طبقه‌بندی استاندارد بین‌المللی رشته فعالیت‌های اقتصادیISIC.Rev3 و طبقه‌بندی محوری محصولات CPC1,1 تهیه شده‌ است. البته طبقه‌بندی انجام شده در خصوص رشته فعالیت‌های اقتصادی در این گزارش، منعکس‌ کننده رشته فعالیت صادرکننده یا واردکننده نیست، بلکه در خصوص واردات بیانگر رشته فعالیت تولیدکننده خارجی و در خصوص صادرات بیانگر رشته فعالیت تولید کننده داخلی باشد.

  بخش کشاورزی و شکار و جنگلداری

  ارزش دلاری صادرات محصولات این بخش در فصل پاییز 1395 نسبت به فصل مشابه سال قبل از افزایش رشد 2.21 درصدی برخوردار است. همچنین درصد تغییرات آن نسبت به فصل گذشته (فصل تابستان1395)، مثبت42.57 است. در عین حال، ارزش دلاری واردات محصولات از این بخش در فصل پاییز 1395 نسبت به فصل مشابه سال قبل از کاهش رشد 11.61 درصـدی برخوردار اسـت. همچنین درصـد تغییرات آن نسـبت به فصـل گذشـته (فصـل تابسـتان1395)، مثبت است.

  بخش شیلات

  ارزش دلاری صادرات محصولات این بخش در فصل پاییز 1395 نسبت به فصل مشابه سال قبل، از افزایش رشد 88.48 درصدی برخوردار است. همچنین درصد تغییرات آن نسبت به فصل گذشته (فصل تابستان1395)، مثبت 93.6 است. ارزش دلاری واردات محصولات از این بخش در فصل پاییز 1395 نسبت به فصل مشابه سال قبل از کاهش رشد 85.44 درصدی برخوردار است. همچنین درصد تغییرات آن نسبت به فصل گذشته (فصل تابستان1395)، مثبت52.54 است.

  بخش استخراج معدن

  ارزش دلاری صادرات محصولات این بخش در فصل پاییز 1395 نسبت به فصل مشابه سال قبل از افزایش رشد 23.24 درصدی برخوردار است. همچنین درصد تغییرات آن نسبت به فصل گذشته (فصل تابستان1395)، مثبت 10.74 است. ارزش دلاری واردات محصولات از این بخش در فصل پاییز 1395 نسبت به فصل مشابه سال قبل از افزایش رشد 17.34 درصدی برخوردار است؛ به نحوی که درصد تغییرات آن نسبت به فصل گذشته (فصل تابستان1395)، مثبت 77.36 است.

  بخش صنعت

  ارزش دلاری صادرات محصولات این بخش در فصل پاییز 1395 نسبت به فصل مشابه سال قبل از افزایش رشد 13.66 درصدی برخوردار است. همچنین درصد تغییرات آن نسبت به فصل گذشته (فصل تابستان1395)، منفی 6.33 است.

  ارزش دلاری واردات محصولات از این بخش در فصل پاییز 1395 نسبت به فصل مشابه سال قبل از افزایش رشد 18.79 درصدی برخوردار است. همچنین درصد تغییرات آن نسبت به فصل گذشته (فصل تابستان1395)، مثبت 46.89 است.

  برچسب ها
  پورسعید خلیلی