عصر بازار

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن:

ﭘﺮداﺧﺖ تسهیلات ﺑﻪ واﺣﺪ های ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟﻪ زده را بزودی ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

عصر اعتبار- دکتر پرویزیان در جلسه مشترک با گروهی از ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﻧﮏ های ﻋﺎﻣﻞ و اﺳﺘﺎﻧﺪار ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه که به منظور ﺗﺴﺮﯾﻊ و تسهیل در اﻣﺮ ﭘﺮداﺧﺖ تسهیلات ﺑﻪ زﻟﺰﻟﻪ زدﮔﺎن برگزار شد؛ ضمنﺗﺸﮑﺮ از ﺗﻼش ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی اﺳﺘﺎﻧﺪار ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﻪ جهت ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟﻪ زده، ﮔﻔﺖ: ﺑﺎﻧﮏ های دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟﻪزده در ﮐﻨﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه هستند.

ﭘﺮداﺧﺖ تسهیلات ﺑﻪ واﺣﺪ های ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟﻪ زده را بزودی ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
نسخه قابل چاپ
سه شنبه ۰۵ دی ۱۳۹۶ - ۱۸:۲۱:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار», مدیرعامل بانک پارسیان با تاکید بر انجام به موقع، ﺗﻮاﻓﻖ های اﻧ ﺎم ﺷﺪه در ﺣﻮزه ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻀﺎ های آﻣﻮزﺷﯽ، بهداشتی و درﻣﺎﻧﯽ و ﮐﻤﮏرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟﻪ زده ﺑﺎﻧﮏ ها ، افزود: در اﯾﻦ ﺟ ﺴﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر مهم اﺣﺪاث و ﺑﺎزﺳﺎزی واﺣﺪ های ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و اﻣﯿﺪوارم ﺑﺎ فهرستی ﮐﻪ وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗ ﺎرت در اﺧﺘﯿﺎر بانکها ﻗﺮار ﻣﯽ دهد ﺑﺎﻧﮏ ها ﺑﻪ زودی تسهیلات ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ واحدهایی ﮐﻪ از ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ دردﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دھﻨﺪ.
  دکتر پرویزیان ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد: ﺑﺎﻧﮏ ها در تفاهم ﻧﺎﻣﻪ همکاری ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟﻪ زده ﻣﻮﻇﻒ هستند ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﻻزم و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ را ﺑﺮای واﺣﺪ هایﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
  هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه در این جلسه با اشاره به زلزله اخیر این استان و حضور پررنگ بانک ها برای کمک به بازسازی این مناطق اظهار داشت: بلافاصله بعد از زلزله رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک های کشور از مناطق زلزله زده استان بازدید کردند و بعد از بازدید تفاهم نامه ای برای تسهیل و سرعت بخشیدن به فرآیند اعطای تسهیلات به منظور بازسازی مناطق زلزله زده امضاء شد.
  استاندار کرمانشاه با تأکید بر این که تصمیمات مهمی درخصوص تسریع در امر پرداخت تسهیلات برای واحد ها و اماکن زلزله زده گرفته شده افزود: مقرر شده مدیران عامل بانک ها نسبت به افزایش شعب برای پرداخت تسهیلات در این استان ها اقدام کنند.
  در اﯾﻦ ﺟ ﺴﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر هوشنگ ﺑﺎزوﻧﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ زاده ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣ ﯽ، ﮐﻮرش ﭘﺮوﯾﺰﯾﺎن ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن , ﻋ ﯽ اﺷﺮف اﻓﺨﻤﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن , ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﻇﻢ ﭼﻘﺎزردی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﻪ و مهدیان ﻣﻌﺎون ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ و ﺟﻤﻌﯽ ازﻣﺴﻮوﻟﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺴﺮﯾﻊ و تسهیل در اﻣﺮ ﭘﺮداﺧﺖ تسهیلات ﺑﻪ زﻟﺰﻟﻪ زدﮔﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.

  برچسب ها
  پورسعید خلیلی
  دکه مطبوعات
  • اعتبار امروز
  • شماره ۸ اعتبار امروز
  • شماره ۷ اعتبار امروز
  • شماره ۶ اعتبار امروز
  • شماره پنجم
  آخرین بروزرسانی ۵ ماه پیش
  آرشیو