عصر بازارمدیران خودرو

سازمان نظارتی بانک قوامین اعلام کرد:

برگزاری مجامع استانی گام بلندی در راستای تحقق اهداف عالیه بانک بود

عصر اعتبار- ثبات و سلامت مالی موجب بهبود کارکردهای اساسی بانک است که برگرفته از کارکردهای اصلی نظام بانکی است.

برگزاری مجامع استانی گام بلندی در راستای تحقق اهداف عالیه بانک بود
نسخه قابل چاپ
سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۳:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار»، سازمان نظارتی بانک قوامین با اعلام این مطلب گفت: در سال گذشته 32 مجمع استانی با هدف بررسی عملکرد استانها با هدف کسب اطمینان از اثربخشی و کارائی عملیات ، رعایت قوانین و مقررات ، قابلیت اعتماد گزارشگری مالی و حفاظت از منابع و دارائی های بانک انجام شد که در مسیر برگزاری این مجامع شاهد 32 بازدید استانی - برگزاری 32 پیش مجمع و تصویب 260 مصوبه بودیم که نیمی از آن نیز تا بحال اجرائی شده است.

  رضا پارسا گفت: به منظور ارزیابی عملکرد و ارتقاء سطح کنترلهای داخلی و افزایش اثربخشی و نقش آفرینی بخش نظارت مدیران و کارکنان بانک در تحقق اهداف اطمینان بخش کنترلهای داخلی و ایجاد ارزش افزوده ی سازمانی در راستای اعمال راهبری (حاکمیتی) شرکتی و ارتقاء سلامت اداری و مالی ، تحقق اهداف عالیه ی بانک و اجراء بخشی از سند تحول مجامع استانی نظارت ستادی در سال 1396 برای بررسی عملکرد سالهای 94 و 95 استانها گردید.
  وی افزود : عملکرد استانها بر اساس نظام امتیاز بندی ، ارزیابی و به عنوان یکی از مدارک مهم تخصیص پاداش ارتقاء و انتصاب ، در راستای انگیزش مدیران و کارکنان و ایجاد رقابت سالم در بهبود عملکرد مدنظر قرار خواهد گرفت.
  پارسا افزود: در این راستا با اجراء این مهم از یک سو واحدهای حوزه ی مرکزی بانک از ضعف و نارسائی احتمالی سیستم ها ، روشها و دستورالعمل ها ، بخش نامه ها و آئین نامه های حوزه مرکزی مطلع شده و با برنامه ریزی مجدد نسبت به رفع آن اقدام می نمایند و از طرف دیگر اگر ضعفی دراجراء سازماندهی ، هدایت و کنترل مشاهده شود به عنوان نقاط قابل بهبود به مدیران استانها ابلاغ می گردد.
  معاون نظارتی بانک شعب مورد بازدید در طول اجراء نظارت راهبردی در استانها را بیش از 4 % اعلام کرد و گفت: عملیات اجراء این شعب در 9 بخش فاوا و 4 شاخص (امکانات ، سرمایه انسانی ، مدیریت و هماهنگی) مورد ارزیابی قرار گرفت و در اولین جلسه به عنوان پیش مجمع با مدیران ستادی و روسای شعب ، نقاط قابل بهبود به ایشان ارائه و در نهایت در مجمع کلی به ریاست مدیرعامل محترم و حضور قائم مقام محترم مدیره عامل ، معاونین مدیرعامل و روسای ادارات مطرح و تجزیه ، تحلیل و بررسی لازم صورت پذیرفت و نقاط قوت و ضعف استانها و نارسائی های موجود از سوی مرکز پس از شناسائی به عنوان مصوبات مجامع مدنظر قرار گرفت.
  پارسا ضمن اظهار رضایت از نتایج مجامع برگزار شده ، نظارت ستادی سال 1397 را از اهمیت بسزائی برخوردار دانست و گفت علت این اهمیت این است که می بایست علاوه بر برطرف نمودن نارسائی های گذشته بهبود عملیات نیز در دستور کار مدیران قرار گیرد که طبعا شعب بانک در سراسر کشور نقش مهمی در این بهبودها ایفاء خواهد کرد..
  معاون نظارتی بانک گفت: در مقاسه رتبه های 32 استان در ارزیابی سال های 94 و 95 شاخص گردید نسبت به سال 94 ، 15 استان ارتقاء رتبه ، و چند استان نیز اباء رتبه داشته اند که در این میان 5 استان که رتبه های اول تا پنجم را در اخذ امتیاز کسب کرده اند مورد تشویق مدیرعامل محترم قرارخواهند گرفت و 3 استان که بیشترین ارتقاء را داشتند نیز از تشویق مدیرعامل محترم بانک برخوردار خواهند شد.

  برچسب ها
  پورسعید خلیلی