عصر بازاربرنج

شرایط واخواست برات مشخص شد

عصر اعتبار- نمایندگان مجلس در مصوباتی شرایط واخواست برات را مشخص کردند.

شرایط واخواست برات مشخص شد
نسخه قابل چاپ
سه شنبه ۰۵ آذر ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۸:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز(سه شنبه) و در ادامه بررسی جزئیات لایحه تجارت( کتاب دوم: اسناد تجارتی) مبحث هشتم مربوط به واخواست مواد 413 تا 421 را تصویب کردند.

  طبق ماده 413، واخواست در موارد زیر انجام می‌شود:

  1- نکول

  2-عدم پرداخت

  بر اساس ماده414، انجام واخواست ضروری است، مگر در مواردی که طبق مقررات این قانون دارنده از انجام آن معاف شده باشد.

  طبق ماده 415، واخواست نکول صرفاً به‌وسیله اظهارنامه رسمی مخصوصی که ظرف مهلت مقرر مطابق مقررات این قانون تنظیم می‌شود، به عمل می‌آید. اظهارنامه مذکور واخواست‌نامه نکول نامیده‌ می‌شود.

  بر اساس ماده416، واخواست عدم پرداخت صرفاً به‌وسیله اظهارنامه رسمی مخصوصی که ظرف مهلت مقرر مطابق مقررات این قانون تنظیم می‌شود، به عمل می‌آید. اظهارنامه مذکور واخواست‌نامه ‌عدم پرداخت نامیده‌ می‌شود.

  طبق ماده417، اظهارنامه‌ای که برای انجام واخواست‌ تنظیم می‌شود باید متضمن واژه «واخواست‌نامه» و امر به پرداخت وجه برات باشد و تصویر مصدق کامل برات با کلیه محتو یات آن اعم از قبول و ظهرنویسی و سایر موارد به اظهارنامه ضمیمه شود.

  طبق ماده418، واخواست‌نامه به اشخاص زیر ابلاغ می‌شود:

  1-  برات‌گیر

  2-  اشخاصی که احتیاطاً در متن برات برای پرداخت وجه معین شده‌اند.

  3- شخص ثالث قبول‌کننده برات

  طبق ماده 419، واخواست‌نامه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی ابلاغ می‌شود.

  بر اساس ماده 420، چنانچه بانک به عنوان محل پرداخت برات تعیین شده یا دارنده برات را برای وصول وجه سند به بانک تسلیم کرده باشد، بانک مکلف است در صورت عدم پرداخت برات، حداکثر ظرف مدت دو روز از سررسید، به تقاضای دارنده برات، گواهینامه‌ای با محتویات زیر صادر و به وی تسلیم کند. گواهینامه عدم پرداختی که بانک صادر می‌کند، جایگزین واخواست‌نامه عدم پرداخت محسوب می‌شود.

  1-  مشخصات کامل برات

  2- نام برات دهنده

  3-   هویت و نشانی کامل برات‌گیر (صاحب حساب)

  4-  میزان موجودی حساب درصورت عدم کفایت و یا تصریح به کفایت موجودی

  5- تاریخ ارائه برات به بانک

  6-  گواهی مطابقت یا عدم مطابقت امضاء برات‌گیر با نمونه امضاء یا مهر و امضای موجود در بانک، عندالاقتضاء

  7-  نام و نشانی کامل دارنده برات

  8- علت یا علل عدم پرداخت

  تبصره1- چنانچه موجودی حساب برات‌گیر نزد بانک کمتر از مبلغ برات باشد، بانک مکلف است به تقاضای دارنده برات مبلغ موجود در حساب را در قبال درج این پرداخت بر روی برات و أخذ رسید پرداخت و گواهینامه عدم‌پرداخت را با تصریح به مبلغ پرداخت‌شده صادرکند.

  تبصره 2- چنانچه أخذ قبول برات نیز به بانک موکول شده باشد، بانک مکلف است در صورت نکول برات گواهینامه‌ای مشتمل بر بندهای (1)، (2)، (3)، (5) و (7) این ماده صادر نماید. گواهینامه نکولی که بانک صادر می‌کند، جایگزین واخواست‌نامه نکول محسوب می‌شود.

  طبق ماده 421 بانک مکلف است نسخه دوم گواهینامه نکول یا عدم پرداخت را فوراً برای برات‌گیر ارسال کند. بانک مسؤول خسارات ناشی از خودداری از صدور گواهینامه نکول یا عدم پرداخت و یا صدور نادرست و ناقص آن یا عدم اطلاع به برات‌گیر است.

  برچسب ها
  پورسعید خلیلی