عصر بازاربرنج

اصلاح برخی مواد آیین‌نامه اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم

عصر اعتبار- سازمان امور مالیاتی برخی از مواد فصل دوم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم را اصلاح کرد.

اصلاح برخی مواد آیین‌نامه اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم
نسخه قابل چاپ
چهارشنبه ۲۶ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۸:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایبنا، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: در راستای خدمت‌رسانی هر چه موثرتر به مودیان محترم مالیاتی و تسهیل در ثبت نام اشخاص حقیقی و حقوقی در نظام مالیاتی کشور، برخی مواد فصل دوم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحی 99.4.31) اصلاح گردیده که فعالان محترم اقتصادی لازم است موارد و نکات اصلاح شده به شرح زیر را مدنظر قرار دهند:

  فصل دوم: ثبت نام در نظام مالیاتی

  ماده 2 ): اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مکلفند با رعایت ضوابط و مقررات این آیین نامه و بـه ترتیبی که سازمان اعلان می‌کند، نسبت به ثبت نام در نظام مالیاتی کشور اقدام نمایند.

  تبصره (1) - فراخوان‌های قبلی ثبت نام سازمان که تا پایان سال 1394 انجام شده است، کماکان معتبر است.

  تبصره (2 ) در موارد ثبت شخص حقوقی و یا ایجاد یک نوع فعالیـت توسـط شـخص حقیقـی با صدور مجوز فعالیت از سوی مراجع ذیربط، سازمان موظف است در اجرای مقررات ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم با دریافت اطلاعات لازم از مرجع ثبت یا صدور مجوز فعالیت حسب مـورد (به صورت برخط یا غیر برخط) نسبت به ثبت نام مودی در نظام مالیاتی اقدام و نتیجه را به نحو مقتضی (از جمله مکاتبه، ارسال پیامک یا از طریق کارپوشه سامانه مودیان حسب مورد) به مودی اعلام نماید. در اینگونه موارد در صـورت نیاز به ثبت اطلاعات تکمیلی، مودی مکلف است با اعلام سازمان، با مراجعه به سامانه ثبت نام مودیان، نسبت به تکمیل اطلاعات ثبـت نام اقدام نماید.

  ماده (3) صاحبان مشاغل برای هر واحد شغلی یا برای هرمحل، جداگانه در نظام مالیاتی ثبت‌نام می‌شوند.

  تبصره 1 -چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این آیین نامه براساس مجوز صادره از طرف مراجع ذی صـلاح، بـیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند، برای تمامی این محل‌ها فقط یک ثبت نام صورت خواهد گرفت و بنا بر اعلام مودی (ضمن اعلام مشخصات کامل تمام محل‌های فعالیت) یکی از این محل‌ها، به عنوان محل اصلی فعالیت مشخص و سایر محل‌ها به عنوان شعبه منظور خواهد شد. در صـورت عدم انتخاب مودی، تعیین محل اصلی فعالیت به تشخیص سازمان خواهد بود.

  تبصره 2 -چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این آیین نامه در یک محل بیش از یک فعالیـت شـغلی داشـته باشـند، مکلف به یک ثبت نام برای کلیه فعالیت های شغلی محل مذکور می باشند.

  تبصره 3 -درمورد کارگاه ها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان، ایجاد دفتر یـا فروشـگاه در یـک یـا چنـد محل دیگر را اقتضا نماید، مودی می تواند برای کلیه محل های مذکور یک ثبت نام به نشانی که به عنـوان محـل اصلی فعالیت اعلام می‌نماید، انجام و یک فقره اظهارنامه بـرای کلیـه درآمـدهای حاصـل از فعالیـت هـای خـود تسلیم نماید. در این صورت برای مودی مزبور یک پرونده به نشانی که اعلام می نماید، تشکیل می شود.

  ماده 4 -مشاغلی که به صورت مشارکت مدنی اعم از قهری یا اختیاری اداره می‌شوند، به عنـوان یک مودی در نظام مالیاتی ثبت نام خواهند شد. صاحبان مشاغل مذکور مکلفند در زمان ثبت نام یا تکمیل اطلاعـات ثبـت نـام، اطلاعات مورد نیاز کلیه شرکا و نسبت سهم هر شریک را اعلام نمایند.

  ماده 5 -مشمولین ثبت نام مکلفند هر گونه تغییرات از جمله انحلال، تعطیلی فعالیت(دائم یـا موقـت)، تغییـر نـام، تغییر شغل، تغییر نشانی، تبدیل فعالیت انفرادی به مشارکتی و یا بالعکس، تغییر شرکا (اختیاری یا قهری) و یا سایر موارد را حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ انجام یا وقوع تغییرات به سازمان اعلام نمایند.

  ماده 6 -در مورد اشخاص حقوقی (به اسـتثنای اشـخاص موضـوع مـاده 2 قـانون) شناسـه ملـی بـه عنـوان شـماره اقتصادی آنها محسوب می شود. برای اشخاص موضوع ماده (2) قانون و صاحبان مشاغل، سـازمان موظـف اسـت پس از ثبت نام برای آنها شماره اقتصادی برمبنای شناسه یا شماره ملی آنها صادر و ابلاغ نماید.

  ماده 7 -مادامی که برای اشخاص موضوع ماده (2 )قانون و صاحبان مشاغل، شماره اقتصادی جدید صادر نشـده است، حسب مورد از شناسه ملی، شـماره ملـی، شناسـه مشـارکت مـدنی و شـماره اختصاصـی اشـخاص خـارجی استفاده نمایند.

  برچسب ها
  پورسعید خلیلی
  پربازدیدترین های ۲ روز گذشته
   پربازدیدترین های هفته
    دکه مطبوعات
    • ۱۵
    • اعتبار امروز
    • شماره ۸ اعتبار امروز
    • شماره ۷ اعتبار امروز
    • شماره ۶ اعتبار امروز
    • شماره پنجم
    آخرین بروزرسانی ۲ سال پیش
    آرشیو