عصر بازار

تغییرات نرخ تورم به تفکیک استان‌ها در آبان ماه

عصر اعتبار- براساس اعلام مرکز آمار در آبان ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان‌های کهگیلویه‌وبویراحمد و اردبیل با ۵ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به کرمان با ۱.۴درصد افزایش است.

تغییرات نرخ تورم به تفکیک استان‌ها در آبان ماه
نسخه قابل چاپ
يکشنبه ۰۷ آذر ۱۴۰۰ - ۱۲:۱۶:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار»، براساس اعلام مرکز آمار ایران، در آبان ماه ١4۰۰ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١۰۰=١٣٩5) به ٣٧٣ رسید که نسبت به ماه قبل 2.5 درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان‌های کهگیلویه وبویراحمد و اردبیل با 5 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌ کرمان با 1.4 درصد افزایش است.

  درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور 35.7 درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (46.5 درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٢٧.٩ درصد) است.

  نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه 1400 برای خانوارهای کشور به عدد 44.4 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (52.2 درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (40 درصد) است.

  خانوارهای شهری

  در آبان ماه 1400 عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١۰۰=١٣٩5) به 368.9 رسید که نسبت به ماه قبل 2.4 درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان اردبیل با 5.1 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کرمان با 1.4 درصد افزایش است.

  درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور 35.3 درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان زنجان (4٣.٧ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (26.6 درصد) است.

  نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه ١4۰۰ برای خانوارهای شهری به عدد 43.6 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (51.4 درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (4۰.۰ درصد) است.

  خانوارهای روستایی

  در آبان ماه ١4۰۰ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (١۰۰=١٣٩5) به 396.4 رسید که نسبت به ماه قبل ٢.٧ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان کهگیلویه وبویراحمد با 6.١ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان قزوین با ۰.٩ درصد افزایش است.

  درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی 37.4 درصد می‌باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (5٢.٩ درصد) و کمترین آن مربوط به استان همدان (26.6 درصد) است.

  نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه ١4۰۰ برای خانوارهای روستایی به عدد 48.3 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (55.7 درصد) و کمترین آن مربوط به استان‌ سیستان وبلوچستان (4١.٩ درصد) است.

  برچسب ها
  پورسعید خلیلی