عصر بازار

در یک ساله منتهی به پاییز ۱۳۹۴

تورم کالاهای صادراتی به ۱۴.۸ درصد رسید

عصر اعتبار- تورم سالانه ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﻲ، منتهی به پاییز ۱۳۹۴ به ۱۴.۸ درصد رسید.

تورم کالاهای صادراتی به ۱۴.۸ درصد رسید
نسخه قابل چاپ
جمعه ۲۱ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۳:۳۳:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از تسنیم، مرکز آمار ایران اعلام کرد شاﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﻲ(بر اساس ارزش ریالی) در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ 1394 به 205.8 واحد رسید که این رقم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ از آن 2.9 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن(تورم نقطه به نقطه) 19.3 درصد افزایش داشته است.

  بر اساس این گزارش درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ پاییز 94 ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن (ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺳﺎﻻﻧﻪ) ﺑﺮاﺑﺮ با 14.8 درﺻﺪ بوده اﺳﺖ.

  ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﻲ (بر اساس ارزش دلاری) در پاییز 1394 ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ 123.7 واحد بوده که این رقم ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻓﺼـﻞ ﻗﺒـﻞ 1.6 درصد و بﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن (ﺗﻮرم ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ) 9.5 درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﻬﺎر ﻓﺼـﻞ ﻣﻨﺘﻬـﻲ ﺑـﻪ ﻓﺼـﻞ پاییز ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن (ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺳﺎﻻﻧﻪ) ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 5.9 درﺻﺪ برآورد شده اﺳﺖ.
  بر اساس این گزارش ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ(ریالی) ﮔﺮوهﻫﺎی «ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺎم، ﭼﺮم، ﭘﻮﺳﺘﻬﺎى ﻧﺮم و ...»، «ﻣﺮوارﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻳﺎ ﭘﺮورده، ﺳﻨﮕﻬﺎى ﮔﺮاﻧﺒﻬـﺎ و ... » و «اﺷـﻴﺎء ﻫﻨﺮى، اﺷﻴﺎء کلکسیون ﻳﺎ ﻋﺘﻴﻘﻪ» ﻧﺴﺒﺖ به ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

  ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺮوهﻫﺎی «ﺣﻴﻮاﻧﺎت زﻧـﺪه و ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﺣﻴـﻮاﻧﻰ»، «ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﻧﺒـﺎﺗﻰ»، «ﻣحصولات ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﻏـﺬاﻳﻰ و ...»، «ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻌﺪﻧﻰ»،«ﻣﻮاد ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻰ و اﺷﻴﺎء ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و...»، «ﺧﻤﻴﺮ ﭼﻮب ﻳﺎ ﺳـﺎﻳﺮ ﻣـﻮاد اﻟﻴـﺎﻓﻰ سلولزی و ...»، «ﻣـﻮاد نسجی و ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت از اﻳﻦ ﻣﻮاد»، «ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت از ﺳﻨﮓ، ﮔﭻ، ﺳﻴﻤﺎن و ...»،«فلزات ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ و ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت آﻧﻬﺎ»، «ﻣﺎﺷـﻴﻦ آﻻت و وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻰ، ادوات ﺑﺮﻗﻰ و ...»، «وﺳﺎﻳﻞ نقلیه زﻣﻴﻨﻰ، ﻫﻮاﻳﻰ، آﺑﻰ و...» و «ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن» ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻓﺼـﻞ ﻗﺒﻞ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه «ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن» اﺳﺖ.

  ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺮوهﻫﺎی «ﭼﺮﺑﻴﻬﺎ و روﻏﻦ ﻫﺎى ﺣﻴﻮاﻧﻰ ﻳﺎ ﻧﺒﺎﺗﻰ و ...»، «ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ ﻳـﺎ ﺻـﻨﺎﻳﻊ واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ آن»، «ﭼﻮب و اﺷﻴﺎء ﭼﻮﺑﻰ، زﻏﺎل ﭼﻮب و ...»، «ﻛﻔﺶ، ﻛﻼه، ﭼﺘﺮ آﻓﺘﺎﺑﻰ و ... » و «آﻻت و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎى اﭘﺘﻴﻚ، ﻋﻜﺎﺳـﻰ و ...» ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه «ﭼﺮﺑﻴﻬﺎ و روﻏﻦﻫﺎى ﺣﻴﻮاﻧﻰ ﻳﺎ ﻧﺒﺎﺗﻰ و ...» اﺳﺖ.

   

   

  جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصراعتبار (http://telegram.me/asretebar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.

   

  برچسب ها
  پورسعید خلیلی
  دکه مطبوعات
  • اعتبار امروز
  • شماره ۸ اعتبار امروز
  • شماره ۷ اعتبار امروز
  • شماره ۶ اعتبار امروز
  • شماره پنجم
  آخرین بروزرسانی ۴ ماه پیش
  آرشیو